مشاور خود باشید


تمام زن و شوهرها در برهه ای از زندگی با مشکلات جدی روبه رو می شوند. مشاجرات سخت، بی اعتمادی، دروغگویی و ‎.‎.‎. همه و همه از جمله این مشکلات است که حتی گاهی فکر جدایی را در ذهن آنان بیدار می کند. هنگام رویارویی با این مراحل بحرانی بهتر است به جای هرگونه اقدام عجولانه ای، ابتدا چند راه را مورد توجه قرار داد. یکی از این راه ها چشم پوشی و بی توجهی به مشکل است اما گاهی مشکلات آنقدر جدی هستند که این کار امکانپذیر نیست. در چنین مواقعی مشاوره ضرورت پیدا می کند. اولین گام در این راه نیز این است که فرد خود مشاور خود باشد. پس از آن باید به ارزیابی علل بروز مشکل پرداخت. همواره همه مشکلات از جانب یک نفر نیست و هیچ گاه هم آن قدرساده نیست که در نگاه اول به نظر می رسد.
تعیین انتظارات از همسر و توقعاتی که از یکدیگر دارند بسیار مهم است. علاوه بر این آنها باید تمام رفتارهای آزاردهنده یکدیگر را تعیین کرده و مورد بررسی قرار دهند.
پس از آن زن و شوهرها باید در قالب نقش مشاور به حل مشکلات بپردازند. این کار باید بی طرفانه صورت بگیرد تا هر دو طرف فرصت صحبت کردن و شنیده شدن را داشته باشند. برای این که زن و شوهرها خود نقش مشاور را داشته باشند باید علاقه مند شنیدن سخنان دیگری باشند. اگر در بین گفت وگو مشاجره ای رخ داد آنها باید لحظه ای تأمل کرده و به عقب برگردند تا علت بروز مشاجره را دریابند سپس راجع به آن موضوع با هم به بحث بنشینند. زیرا اغلب مشاجرات بر سر مشکلی رخ می دهد که زن و شوهرها از آن آگاهی ندارند.

سعید سپهری