خصوصیات یک شریک خوبهرکس نسبت به شریک زندگی خود ذهنیتی داشته و برای او مشخصاتی را در نظر می گیرد، اما مشخصاتی وجود دارند که برای شروع یک زندگی پایدار لازم هستند. در این میان مهربانی و صداقت اولویت اول به شمار می رود. شریک زندگی باید هنگام شادی و غم یار و یاور همسرش باشد. علاوه بر این گوش دادن به گفت وگوهای دیگران و درک طرف مقابل از نکات کلیدی موفقیت در زندگی است. احترام متقابل، احساس مسئولیت و صمیمیت برای دوام زندگی لازم است.توجه به سلایق و علایق مشترک و نیز در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی و توانایی های یکدیگر در زندگی مهم بوده و تا حد زیادی در کیفیت زندگی مؤثر است.

حمیدذاکری