سری اول
▪ ما همیشه صداهای بلند را می شنویم، پررنگ ها را می بینیم، سخت ها را می خواهیم، غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند.
□□□
▪ آنهایی که رنگ پریدگی پاییز را دوست ندارند، نمی فهمند که پاییز همان بهار است که عاشق شده است.
□□□
▪ تجربه بهترین درس است هرچه که حق التدریس آن گران باشد.
□□□
▪ اگر اراده کنید مشکلات در مقابل شما پوچ می شوند.
□□□
▪ پرسش های ما افکار ما را می سازد.
□□□
▪ امروز تصمیم بگیرید به جای آنکه قربانی تغییر باشید، استاد تغییر باشید.
□□□
▪ راز موفقیت را در زندگی کسانی آموخته اند که در زندگی موفق شده اند.